L’accessibilitat i el disseny #La accesibilidad y el diseño #Smart Cities

8L’accessibilitat i el disseny per a tots com a base de les Smart Cities

L’ús del terme accessibilitat s’ha vinculat principalment a un col·lectiu, el de les persones usuàries de cadira de rodes, i a un entorn, l’espai construït. No obstant això, la mateixa societat i la legislació han fet evolucionar el terme cap a un concepte més ampli. Així, avui dia entenem l’accessibilitat com la condició que han de complir els entorns, productes i serveis perquè puguin ser utilitzats i/o consumits, en condicions d’igualtat, seguretat i de la forma més autònoma possible.

La paraula accessibilitat es pot entendre en relació amb tres formes bàsiques de l’activitat humana: mobilitat, comunicació i comprensió. La manca d’accessibilitat es pot trobar en la inexistència de rampes d’accés, una baixa intensitat lumínica, una tipografia il·legible, una altura expositiva que no permet observar el contingut, un text en un idioma estranger sense traducció…

Així doncs ja no es tracta únicament d’un col·lectiu, el de les persones amb discapacitat (física/mobilitat, sensorial, cognitiva), sinó que hi ha un ampli col·lectiu format per persones grans, famílies, lesionats temporals, dones embarassades o persones estrangeres que no entenen la llengua local, que també són beneficiàries de l’aplicació de l’accessibilitat. La incapacitat de la societat per eliminar aquestes barreres és simptomàtica de l’atenció desigual que reben les persones amb discapacitat i/o necessitats especials.

El disseny és l’eina que ens permet assegurar aquesta accessibilitat. Així sorgeix el Disseny per a Tothom, que segons la Design For All Foundation es defineix com:

“La intervenció sobre entorns, productes i serveis, de tal manera que totes les persones, incloses les generacions futures, independentment de l’edat, gènere, capacitat o bagatge cultural, puguin gaudir participant en la construcció de la societat amb igualtat d’oportunitats en activitats econòmiques, socials, culturals, d’oci i recreatives i podent accedir, utilitzar i comprendre qualsevol part de l’entorn amb tanta independència com sigui possible

La accesibilidad y el diseño para todos como base de las Smart Cities

El uso del término accesibilidad se ha vinculado principalmente a un colectivo, el de las personas usuarias de silla de ruedas, y a un entorno, el espacio construido. No obstante, la propia sociedad y la legislación han hecho evolucionar el término hacia un concepto más amplio. Así, hoy en día entendemos la accesibilidad como la condición que deben cumplir los entornos, productos y servicios para que puedan ser utilizados y/o consumidos, en condiciones de igualdad, seguridad y de la forma más autónoma posible.

La palabra accesibilidad se puede entender en relación con tres formas básicas de la actividad humana: movilidad, comunicación y comprensión. La falta de accesibilidad se puede encontrar en la inexistencia de rampas de acceso, una baja intensidad lumínica, una tipografía ilegible, una altura expositiva que no permite observar el contenido, un texto en un idioma extranjero sin traducción…

Así pues ya no se trata únicamente de un colectivo, el de las personas con discapacidad (física/movilidad, sensorial, cognitiva), sino que existe un amplio colectivo formado por personas mayores, familias, lesionados temporales, mujeres embarazadas o personas extranjeras que no entienden la lengua local, que también son beneficiarias de la aplicación de la accesibilidad. La incapacidad de la sociedad para eliminar estas barreras es sintomática de la atención desigual que reciben la personas con discapacidad y/o necesidades especiales.

El diseño es la herramienta que nos permite asegurar esa accesibilidad. Así surge el Diseño para Todos, que según la Design For All Foundation se define como:

“La intervención sobre entornos, productos y servicios, de tal manera que todas las personas, incluidas las generaciones futuras, independientemente de la edad, género, capacidad o bagaje cultural, puedan disfrutar participando en la construcción de la sociedad con igualdad de oportunidades en actividades económicas, sociales, culturales, de ocio y recreativas y pudiendo acceder, utilizar y comprender cualquier parte del entorno con tanta independencia como sea posible.”

Pubicat per la UAB mes info en CAT

Pulicado por la UAB mas info en CAST

,

Deja una respuesta